13 stycznia 2023

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument ten potwierdza pochodzenie towaru, nie uprawnia jednak do skorzystania z preferencyjnej stawki celnej w kraju importu.

Świadectwo pochodzenia towaru potwierdzane jest na wniosek eksportera lub upoważnionego przez niego przedstawiciela np. agencję celną. Organami uprawnionymi do legalizacji świadectw pochodzenia w Polsce są wyznaczone organy celne oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Podstawę prawną dla wystawienia świadectwa pochodzenia stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające UKC, art. 61 ust. 3; Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r.; Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.; Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1228); Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 710) art. 12 ust. 4 pkt. 5.

 

Jakie należy podjąć kroki, aby otrzymać świadectwo pochodzenia?

W celu uzyskania świadectwa pochodzenia, eksporter lub upoważniony przez niego przedstawiciel składa do właściwego organu wniosek o legalizację świadectwa pochodzenia wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Jakie są rodzaje załączników do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia?

Załącznikami mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku, w tym:

  • Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru: oświadczenie eksportera dotyczące pochodzenia eksportowanego towaru; faktura zakupu surowców; dokument potwierdzający pochodzenie surowców; opis procesu technologicznego lub etapów produkcji; faktura eksportowa; specyfikacja; list przewozowy; kalkulacja kosztów wytworzenia towaru (w zależności od rodzaju eksportowanego towaru); komunikat IE 599 (w wypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów).
  • Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru: oświadczenie eksportera dotyczące pochodzenia eksportowanego towaru; faktura zakupu towaru; oświadczenie producenta i inna dokumentacja potwierdzająca pochodzenie towaru; opis procesu technologicznego lub etapów produkcji; faktura eksportowa; specyfikacja; list przewozowy; komunikat IE 599 (w wypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów).

 

Należy pamiętać, iż wszelkie oświadczenia i informacje przedstawiane organom w toku legalizacji świadectwa pochodzenia składane są pod rygorem art. 233 KK, a dokumenty potwierdzające pochodzenie, eksporter i producent są zobligowani przechowywać przez okres do pięciu lat. W tym czasie może nastąpić weryfikacja świadectwa i potwierdzonego w nim kraju pochodzenia towaru.

KIG wystawia świadectwa pochodzenia tylko na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG, zaś organy celne – na formularzach o identyfikatorze PL/MF. Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia.

Co do zasady, świadectwo pochodzenia wystawiane jest podczas wywozu towaru, do którego się odnosi. Jeżeli jednak z powodu szczególnych okoliczności nie zostało wystawione podczas wywozu towaru, można je również wystawić po wywozie towaru. W polu 5 świadectwa pochodzenia zamieszcza się wówczas adnotację „Wystawiono retrospektywnie”.

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera, któremu wystawiono oryginał świadectwa pochodzenia, może zostać wystawiony duplikat świadectwa pochodzenia. W polu 5 duplikatu świadectwa pochodzenia zamieszcza się adnotację „Duplikat” oraz datę wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

 

Na podstawie:

Niepreferencyjne pochodzenie towarów – wytyczne (podatki.gov.pl)

https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/swiadectwa-pochodzenia-towaru-eksport/

Jak eksportować towary poza Unię Europejską | Biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy

 

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie bierne

Procedura uszlachetniania biernego należy do grupy tzw. procedur specjalnych. Dzięki jej zastosowaniu można czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny UE i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Następnie, przywożąc produkty przetworzone powstałe z tych towarów na obszar celny UE, można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Aby… Czytaj więcej

Spadki w imporcie z Chin

15 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Obroty Towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu – marcu 2024”. Zgodnie z raportem dodatnie saldo handlowe w tym okresie kształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN. Import chińskich produktów w ujęciu złotówkowym z uwagi na kraj pochodzenia wyniósł 49,4 mld i spadł w stosunku do… Czytaj więcej

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej