8 marca 2021

Jakie są aktualne wymogi umożliwiające importerom rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu w JPK?

Przepisy art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiają przedsiębiorcom importowanie towarów bez konieczności fizycznej zapłaty podatku VAT w momencie dokonywania odprawy celnej. Zgodnie z tymi regulacjami podatek VAT należny z tytułu importu może zostać rozliczony w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorca może skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

 1. Przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczeń, wydanych przez ZUS i Urząd Skarbowy, o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i niezaleganiu w regulowaniu podatków, oraz zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem odprawy celnej.

 

 • Od dnia 1 lipca 2020 r. przepisy zniosły obowiązek składania pisemnych zawiadomień o zamiarze przystąpienia lub rezygnacji z rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, co w praktyce oznacza, iż przedsiębiorca nie ma już obowiązku konsekwentnego stosowania jednolitego sposobu rozliczania podatku VAT importowego w całym okresie rozliczeniowym. Decyzja o rozliczaniu podatku VAT w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a może być podejmowana dla każdej odprawy celnej odrębnie. Oznacza to, iż odprawa celna realizowana przez agencję celną w Gdyni może być dokonana z odroczeniem terminu płatności VAT na podstawie art. 33a, a realizowana w tym samym czasie odprawa celna przez agencję celną w Gdańsku może być dokonana w standardowym trybie płatności należności celno-podatkowych.

 

 • Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują organ, do którego należy złożyć wymagane zaświadczenia. Organem właściwym do ich przedstawienia jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników zagranicznych – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W praktyce oznacza to, że importer posiadający siedzibę w Warszawie składa wymagane zaświadczenia do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Na tej podstawie agencja celna w Gdyni lub w Gdańsku może realizować odprawy celne z odroczeniem terminu płatności podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

 

 • Obowiązek przedstawienia zaświadczeń wydanych przez ZUS i Urząd Skarbowy o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i niezaleganiu w regulowaniu podatków oraz zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego może zostać zastąpiony poprzez złożenie przez podatnika stosowanego oświadczenia w tym zakresie.

 

 1. Dokonania odprawy celnej przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców posiadających status AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej                  w formie zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru.

 

 • Obowiązująca od dnia 01 lipca 2020 r. nowelizacja przepisów uniezależnia możliwość rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej od obowiązku stosowania procedury uproszczonej lub posiadania przez importera statusu AEO. W praktyce oznacza to możliwość rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu również w przypadku korzystania przez importera ze standardowych odpraw celnych. Oznacza to, że jeżeli importer realizuje odprawy celne za pośrednictwem agencji celnej w Gdyni z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz za pośrednictwem agencji celnej w Gdańsku w trybie standardowej odprawy celnej to w obu wypadkach istnieje możliwość skorzystania z odroczenia płatności podatku VAT w trybie art. 33a.

 

 • Nowelizacja przepisów utrzymuje współodpowiedzialność przedstawiciela celnego jako dłużnika solidarnego odpowiadającego na równi z przedsiębiorcą za właściwe rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu  importu w deklaracji podatkowej. Za dłużnika solidarnego uważa się zarówno przedstawiciela pośredniego jak i bezpośredniego. Dłużnikiem solidarnym staje się więc nie tylko agencja celna w Gdyni realizująca odprawy celne z zastosowaniem procedury uproszczonej, ale również agencja celna w Gdańsku realizująca odprawy celne w trybie zwykłym, ale z zastosowaniem art. 33a. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności agencji celnej za prawidłowe rozliczenie przez importera podatku VAT importowego w deklaracji podatkowej, rodzaj przedstawicielstwa celnego nie ma żadnego znaczenia. Agencja celna zawsze staje się dłużnikiem solidarnym. Wyjątkiem są tylko i wyłącznie sytuacje działania agencji celnych na rzecz importera posiadającego status AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru.

 

 

Przedsiębiorca, który w momencie importu skorzystał z możliwości rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu zgodnie z art. 33a ustawy o VAT jest zobowiązany do rozliczenia tej kwoty w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nowelizacja przepisów obowiązująca od 01 lipca 2020 r. i kolejna od 01 października 2020 r. wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie, a mianowicie:

 

 • Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek VAT należny z tytułu importu w deklaracji podatkowej, mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych, zostali wyłączeni z możliwości składania deklaracji w trybie kwartalnym – zmiana od 01 lipca 2020 r.

 

 • Deklaracje podatkowe obejmujące miesięczne okresy rozliczeniowe następujące po 01 października 2020 r., muszą być składane w ramach jednolitego pliku JPK_V7. Wprowadzenie tego obowiązku zwalnia jednocześnie importerów z konieczności przesyłania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku VAT, należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie do 4 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ciężar weryfikacji prawidłowości rozliczania przez podatników podatku VAT należnego z tytułu importu całkowicie przejmują organy celno-skarbowe, bez konieczności uzyskiwania od importerów kopii deklaracji podatkowych. Nowelizacja przepisów w żaden sposób nie odnosi się do możliwości pozyskiwania przez agencje celne, w tym wypadku wymienione wcześniej przykładowe agencje celne w Gdyni i Gdańsku, dowodów potwierdzających prawidłowe rozliczenie przez importera podatku VAT należnego z tytułu importu. Pamiętać należy, iż w rozumieniu art. 33a ustawy o VAT, agencje celne realizujące odprawy celne występują w charakterze dłużnika solidarnego i odpowiadają finansowo za wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczenia przez importera podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

 

 • Nowelizacja przepisów obowiązująca od 01 października 2020 r. znosi możliwość pozbawienia podatnika prawa do rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu, zgodnie z art. 33a, na okres 36 miesięcy, w wypadku niedotrzymywania terminów przekazywania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie tego podatku.

 

 • Znowelizowane brzmienie ust. 7 art. 33a wskazuje skutki nierozliczenia lub niewłaściwego rozliczenia podatku VAT. Jeżeli podatnik nie rozliczył w deklaracji podatkowej podatku VAT należnego z tytułu importu w całości lub w części, traci prawo do jego rozliczenia w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku VAT wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru należności celnych, wynikających z długu celnego. Jednocześnie znowelizowane przepisy art. 33a nie przewidują terminu, w którym organy celno-skarbowe powinny dokonać weryfikacji prawidłowości rozliczenia podatku VAT, ani nie przewidują trybu poinformowania przedstawiciela celnego o wynikach tej weryfikacji. Pamiętać należy, że przedstawiciel celny w tym wypadku, co do zasady, występuje w charakterze dłużnika solidarnego. W praktyce oznacza to, iż w sytuacji pomyłki importera w zakresie rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu, nawet po jej skorygowaniu przez importera, przed dokonaniem weryfikacji przez organy celno-skarbowe, istnieje ryzyko, że importer będzie miał obowiązek zapłaty tego podatku wraz z odsetkami. Odpowiedzialność za uregulowanie tych należności ciążyć będzie solidarnie na importerze i agencji celnej z Gdyni lub z Gdańska, która realizowała błędnie rozliczoną przez importera odprawę celną.

 

Podsumowując, z jednej strony nowelizacja przepisów w zakresie możliwości rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej daje możliwość korzystania z tej metody rozliczania podatku w zasadzie wszystkim podatnikom VAT czynnym, bez konieczności wiązania jej z procedurą uproszczoną lub obowiązkiem posiadania statusu AEO. Z drugiej zaś strony, wprowadza dodatkowe obowiązki, ograniczenia i restrykcje, umożliwiające organom celno-skarbowym przeprowadzanie skutecznych weryfikacji prawidłowości rozliczania podatku VAT importowego oraz jego skuteczną egzekucję – obowiązek składania miesięcznych deklaracji w formie pliku JPK_VAT7; obowiązek posiadania przedstawiciela celnego współodpowiadającego za właściwe rozliczenie podatku VAT, co ułatwia organom celno-skarbowym ewentualną egzekucję zapłaty podatku; obowiązek zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu wraz z odsetkami na zasadach ogólnych, w wypadku jego nierozliczenia lub nieprawidłowego rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej