15 marca 2021

Co daje współpraca z niezależną agencją celną?

Usługi celne Gdynia

Niezależna agencja celna to stabilny i pewny element procesu logistycznego

Istotną cechą rynku spedycyjnego i transportowego jest zmienność w zakresie możliwości realizowania usług oraz towarzyszących im stawek. Model współpracy przedsiębiorstw operujących międzynarodową wymianą handlową z różnymi operatorami logistycznymi funkcjonuje już od wielu lat i jest odpowiedzią na konieczność przekierowywania zleceń w zależności od możliwości ich realizacji oraz zmieniających się stawek. Konieczność elastycznego zarządzania wolumenami towarowymi jest szczególnie widoczna w okresie pandemii COVID-19, która przyczyniła się do gigantycznego zaburzenia stabilności procesów logistycznych. O ile proces elastycznego zarządzania i przekierowywania wolumenów jest stosunkowo prosty w przypadku firm spedycyjnych i transportowych, to komplikuje się w odniesieniu do agencji celnych. Po pierwsze, wymusza na przedsiębiorcach ponowne przejście formalności dokumentacyjnych związanych z udzieleniem agencji celnej upoważnień i uzgodnieniem warunków dokonywania odpraw celnych. Po drugie, wymaga przekazywania, po raz kolejny, wszystkich istotnych informacji dotyczących asortymentu towarowego na potrzeby poprawnej taryfikacji, prawidłowego naliczenia długu celnego i w efekcie końcowym właściwej realizacji odprawy celnej.

Zachęcamy do przeanalizowania modelu współpracy z wieloma różnymi agencjami celnymi pod kątem jego efektywności i zapewnienia bezpieczeństwa fiskalnego firmy. Być może okaże się, że najbardziej pomocna i wspierająca proces elastycznego zarządzania łańcuchami dostaw i procesami logistycznymi, jest współpraca z jednym, neutralnym, wyspecjalizowanym w obszarze obsługi celnej partnerem.

 

Bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansów

Praca z agencją celną daleko wykracza poza ramy zwykłego zwolnienia towaru na granicy. W wypadku rozliczania podatku VAT z tytułu importu w JPK, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej, pojawia się konieczność uzgodnień i weryfikacji informacji w tym zakresie z każdą agencją celną, która obsługuje firmę. Praca z wieloma agencjami celnymi, a zwłaszcza dokonywanie częstych zmian w tym obszarze, w znaczący sposób zwiększa ryzyko błędów w naliczaniu ceł czy podatków i ponoszenia związanych z tym konsekwencji. Bezpieczeństwo fiskalne i stabilność finansowa przedsiębiorstw operujących wymianą handlową przekłada się dodatkowo na stabilność i płynność realizacji procesów logistycznych oraz finanse ich partnerów biznesowych.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy zastanowienie się nad zasadnością współpracy z wieloma różnymi agencjami celnymi pod kątem związanego z tym ryzyka.

 

Partner wyspecjalizowany i skoncentrowany na obsłudze celnej – jak biuro rachunkowe do spraw celnych

Zajmujemy się wyłącznie obsługą celną. Model współpracy, jaki oferujemy, to taki, który pozycjonuje nas jako swoiste biuro rachunkowe do spraw celnych. Taki model daje możliwość ograniczenia zmian w zakresie liczby obsługujących firmę agencji celnych, a nawet współpracy z jedną agencją celną, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i wolumenami towarowymi.

Nasza oferta, poza standardowymi czynnościami celnymi, obejmuje również prowadzenie postępowań celnych i odwoławczych z zakresu problematyki celno-logistycznej przed sądami i organami administracji państwowej.

 

Profesjonalna i bezpieczna obsługa

Wiemy, jak ważnym elementem realizacji całego procesu logistycznego jest odprawa celna i jak olbrzymie znaczenie ma ona dla bezpieczeństwa fiskalnego oraz stabilnego i niezakłóconego przebiegu procesów spedycyjnych i transportowych. Dlatego uważamy, iż przy realizacji odpraw celnych nie może być mowy o przypadku. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, znamy uregulowania prawne z zakresu przepisów celno-podatkowych i mamy kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w tym obszarze.

Pomagamy przedsiębiorcom i kontrahentom logistycznym, spedycyjnym oraz transportowym znajdować rozwiązania w trudnych, niestandardowych sytuacjach, zapewniając bezpieczeństwo i ograniczając biurokrację.

 

Dobre przygotowanie się do odprawy celnej oraz sprawna obsługa celna nowego asortymentu

Wiele lat doświadczeń w zakresie obsługi celnej pokazało nam, jak istotne jest właściwe przygotowanie się do procesu importu i eksportu towarów, a tym samym zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu procesu realizacji odprawy celnej. W ramach współpracy oferujemy bezpłatne poradnictwo, dotyczące m.in. importu i eksportu towarów, właściwej taryfikacji oraz innych dodatkowych wymogów i ograniczeń wynikających z uregulowań prawnych.

 

Nowatorski model współpracy – ograniczanie biurokracji, optymalizacja komunikacji

Stawiamy na nowatorskie rozwiązania, ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz automatyzację procesów wymiany informacji. Nie pytamy dwa razy o to samo. W ramach optymalizacji procesu współpracy oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w obszarze uregulowań celno-podatkowych oferujemy przeprowadzanie audytów dotyczących wszystkich grup towarowych i asortymentowych będących przedmiotem obrotu międzynarodowego firmy. Badamy poprawność taryfikacji towarów oraz spełnianie innych dodatkowych wymogów, zapewniających bezpieczną i prawidłową odprawę celną.

 

Wymierne korzyści

W relacjach z naszymi partnerami biznesowymi wyznajemy zasadę win-win. Chcemy, aby współpraca przynosiła wymierne korzyści dla obu stron. Zapewniamy solidną i profesjonalną obsługę celną, która opiera się na wiedzy, doświadczeniu oraz partnerstwie i zachowaniu bezpieczeństwa. Gwarantujemy pełną poufność danych uzyskiwanych w trakcie współpracy, także na podstawie umowy o zachowaniu poufności.

 

Jesteśmy przygotowani do przejęcia odpowiedzialności za całość obsługi celnej Państwa towarów, pracując w takim modelu, w jakim dziś pracują biura rachunkowe, świadczące usługi finansowo-księgowe dla swoich Klientów.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej