13 stycznia 2023

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna?

Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.

 

Co wchodzi w zakres obsługi celnej?

Zakres świadczonej przez agencję celną obsługi celnej może być różny. Do podstawowych usług z zakresu obsługi celnej należą:

 1. Realizacja odpraw celnych, czyli zgłaszanie towarów do odpowiednich procedur celnych. Do najbardziej popularnych procedur celnych należą: dopuszczenie do obrotu, czyli potocznie ”odprawa celna ostateczna”, wywóz oraz tranzyt, czyli przemieszczanie towaru o statusie niewspólnotowym pod dozorem celnym do wskazanego miejsca przeznaczenia.
 2. Udzielanie zabezpieczenia na potrzeby uregulowania długu celnego, czyli odroczenie terminu płatności należności celnych.
 3. Realizacja odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu w trybie art.33a z rozliczeniem podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.
 4. Zgłaszanie towarów do kontroli służb granicznych, w szczególności: Sanepid, WIJHARS, WIORiN, Graniczny Inspektorat Weterynarii.
 5. Legalizacja preferencyjnych i niepreferencyjnych świadectw pochodzenia dla towarów zgłaszanych do procedury wywozu.
 6. Składanie wniosków o nadanie EORI oraz rejestracja przedsiębiorców w systemach celnych.
 7. Doradztwo z zakresu przepisów celno-podatkowych.
 8. Prowadzenie postępowań celnych i odwoławczych.
 9. Inne czynności z zakresu prawa celnego, w szczególności: składanie w imieniu przedsiębiorcy wniosków do organów celnych, pozyskiwanie pozwoleń na realizację procedur specjalnych, pozyskiwanie Wiążących Informacji Taryfowych, Wiążących Informacji Stawkowych itp.

 

Systemy teleinformatyczne niezbędne w procesie obsługi celnej

PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych

Realizacja odpraw celnych oraz innych czynności z zakresu obsługi celnej, polegających na przekazywaniu organom celnym różnego rodzaju informacji, odbywa się drogą elektroniczną za pomocą platformy PUESC. Poprzez PUESC przekazywane są organom celnym: zgłoszenia celne, deklaracje, wnioski i inne powiadomienia. Korzystanie z platformy jest możliwe po założeniu konta. Obowiązek rejestracji w PUESC dotyczy również każdego podmiotu, który uczestniczy w międzynarodowej wymianie handlowej w roli eksportera lub importera.

System TRACES – Trade Control and Expert System

System TRACES jest informatycznym systemem kontroli i monitorowania przemieszczania towarów takich jak: zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty ekologiczne oraz wybrane produkty spożywcze. Monitorowane jest przemieszczanie wewnątrz UE, jak i przemieszczenia z państw trzecich realizowane w ramach importu towaru.

 

Status AEO a obsługa celna

Status AEO (Authorised Economic Operator) oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Przyznawany jest przez organy celne przedsiębiorcom uczestniczącym w międzynarodowym łańcuchu dostaw i posiadającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Upoważnionym przedsiębiorcą może więc zostać: importer, eksporter, agencja celna, operator logistyczny, a także każdy innym podmiot, którego działalność związana jest z obszarem cła. Aby uzyskać status AEO, przedsiębiorca musi spełnić szereg ściśle określonych przepisami prawa celnego wymogów. W szczególności musi wykazać, iż działa zgodnie z prawem, jest stabilny finansowo, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo wszystkich procesów realizowanych w obszarach związanych z importem i eksportem towarów. Przedsiębiorca posiadający status AEO jest dla organów celnych podmiotem wiarygodnym, dzięki czemu może korzystać z wielu ułatwień i uproszczeń celnych związanych z obsługą celną towarów. Do najważniejszych z nich należą:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli,
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli,
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych.

 

Obsługa celna – o co warto zadbać?

Czynności z zakresu obsługi celnej należą do najbardziej newralgicznego ogniwa łańcucha dostaw. Jest to obszar niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorcy, gdyż przekłada się bezpośrednio na finanse. Niewłaściwa interpretacja przepisów bądź zastosowanie błędnych stawek celnych lub podatkowych może mieć poważne konsekwencje finansowe. Warto więc by przedsiębiorcy powierzali obsługę celną swoich przesyłek sprawdzonym i profesjonalnym podmiotom. Zachęcamy również wszystkich przedsiębiorców, by do każdej odprawy celnej przygotowywali się z wyprzedzeniem. Dostarczenie do agencji celnej dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala na ich wcześniejszą weryfikację, ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienie braków. Taki schemat działania zapewnia szybki i sprawny proces obsługi celnej ładunku niezwłocznie po jego przybyciu.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie bierne

Procedura uszlachetniania biernego należy do grupy tzw. procedur specjalnych. Dzięki jej zastosowaniu można czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny UE i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Następnie, przywożąc produkty przetworzone powstałe z tych towarów na obszar celny UE, można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Aby… Czytaj więcej

Spadki w imporcie z Chin

15 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Obroty Towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu – marcu 2024”. Zgodnie z raportem dodatnie saldo handlowe w tym okresie kształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN. Import chińskich produktów w ujęciu złotówkowym z uwagi na kraj pochodzenia wyniósł 49,4 mld i spadł w stosunku do… Czytaj więcej

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej