15 listopada 2021

Skutki braku oznaczenia CE na importowanym wyrobie

alia_agencja_celna_oznakowanie_CE_2

Każdy przedsiębiorca uczestniczący w międzynarodowej wymianie handlowej i wprowadzający produkty na rynek Unii Europejskiej jest zobligowany do dopełnienia szeregu formalności, w tym dokonania odprawy celnej.

Oznakowanie CE

W momencie zgłaszania towaru do odprawy celnej organy celne weryfikują spełnianie przez wyroby wymogów, umożliwiających wprowadzenie ich do obrotu. Jednym z nich są wymogi gwarantujące bezpieczeństwo i zdrowie ich użytkowników, uregulowane w dyrektywach Nowego Podejścia. Mowa tutaj o obowiązku oznakowania wyrobów znakiem CE oraz przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo ich użytkowania, czyli deklaracji zgodności WE.

Oznakowanie CE wskazuje, że produkt spełnia wymagania dyrektywy Nowego Podejścia. Może być one umieszczone wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych. Oznakowanie CE umieszcza się między innymi: na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, kosiarkach do trawy,  wiertarkach, kaskach rowerowych i okularach przeciwsłonecznych. Może je nadać jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Oznakowanie CE podlega zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE to dokument wystawiany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia, którym podlega. Deklaracja zgodności WE powinna mieć wzorcowy układ, określony w załączniku III decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE. Powinna zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa i adres producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela;
 • identyfikacja wyrobu (nazwa, numer typu lub modelu oraz inne odpowiednie informacje dodatkowe, takie jak numer partii, grupy lub serii, numery egzemplarzy);
 • oświadczenie, że deklaracja została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta lub, jeśli to właściwe, upoważnionego przedstawiciela;
 • odpowiednie przepisy, z którymi produkt jest zgodny, jak również wszelkie zharmonizowane normy lub inne sposoby wykazania zgodności;
 • data sporządzenia;
 • podpis, czyli imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • inne przydatne informacje, które mogą zostać umieszczone w deklaracji to: nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli uczestniczyła w procesie oceny zgodności, jak również nazwa i adres osoby przechowującej dokumentację techniczną.

Przed wprowadzeniem produktu na rynek importer musi upewnić się, że:

 • producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności;
 • producent sporządził dokumentację techniczną, umieścił odpowiednie etykiety i oznakowanie zgodności oraz dopełnił obowiązków związanych z identyfikowalnością (dane kontaktowe producenta, umieszczenie na produkcie informacji o typie, partii lub numerze seryjnym na potrzeby identyfikacji);
 • do produktu dołączono odpowiednie instrukcje i informacje na temat bezpieczeństwa, jeżeli są wymagane;
 • na produkcie, jego opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji wyraźnie podano nazwę importera, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres kontaktowy.

Jeżeli w momencie dokonywania odprawy celnej wyrób nie spełnia powyższych wymogów, importer zostaje wezwany do uzupełnienia braków. W określnych sytuacjach towar może zostać objęty procedurą naprawczą, a w skrajnych wypadkach importer może zostać zobligowany do jego zniszczenia. Z kolei w sytuacji, kiedy okaże się, że wyrób nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, już po wprowadzeniu go do obrotu, skutkuje to koniecznością wycofania go z obrotu oraz sporymi karami finansowymi. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych czynności, wynikających z niespełniania przez wyrób wymogów bezpieczeństwa, ponosi importer. Warto więc przed rozpoczęciem procedury importu dokładnie zbadać wymogi, jakie powinien spełniać produkt, aby móc bezproblemowo wprowadzić go na rynek Unii Europejskiej.

 

Jako eksperci celni mamy szeroką wiedzę w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia i wymogów związanych z oznaczeniami CE. Zapraszamy do kontaktu.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej