28 października 2021

Czy jest możliwa odprawa celna bez VAT?

Odprawa celna bez VAT

Odprawa celna to procedura, z którą musi się zmierzyć każdy przedsiębiorca, prowadzący wymianę handlową z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Głównym celem odprawy celnej jest sprawdzenie spełnienia przez importowane towary wymogów, określonych przepisami prawa oraz opłacenie należności celno-podatkowych, ciążących na sprowadzanym wyrobie. Niestety, kwoty długu celnego, do których zapłaty przedsiębiorcy są zobowiązani, potrafią być bardzo wysokie i często wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy istnieje możliwość, aby podczas odprawy celnej, uniknąć części opłat? Czy istnieje rozwiązanie wprowadzające brak obowiązku uiszczenia, na przykład podatku VAT lub rozliczenia go w innym trybie, aniżeli zapłata pełnej kwoty w dniu odprawy celnej?

Co to jest odprawa celna?

 

W dużym skrócie, odprawa celna jest obowiązkiem importera lub eksportera towarów przewożonych z/do krajów spoza Unii Europejskiej. Przemieszczanie towarów przez granice Unii Europejskiej jest kontrolowane. Zrealizowanie odprawy celnej wymaga dokonania szeregu formalności, a także spełnienia wymogów, które są uregulowane przepisami prawa celnego i podatkowego. Towar zgłaszany jest do odprawy celnej na postawie dokumentów właściwych i wymaganych dla danego asortymentu towarowego. Na tej podstawie naliczane są również należności celno-podatkowe, których uiszczenie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia towaru do obrotu. Odprawa celna realizowana jest z wykorzystaniem formularza SAD. Jak już wspomnieliśmy, szczególnie wysokie opłaty celno-podatkowe mogą nie pozostawać bez wpływu na płynność finansową firmy oraz być dla przedsiębiorców sporym utrudnieniem. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają ograniczyć wydatki związane z importem towarów i uniknąć obowiązku płacenia podatku VAT w momencie dokonywania odprawy celnej.

dokumenty do odprawy celnej

 

Skorzystaj z artykułu 33a Ustawy o VAT, bez konieczności realizowania odpraw celnych fiskalnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Już od 2009 r. polskie prawo dopuszcza możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu podczas odprawy celnej. Kwestie te szczegółowo reguluje art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług. W początkowej fazie funkcjonowania tego rozwiązania było ono obarczone koniecznością spełnienia szeregu wymogów i dodatkowych formalności. Jednakże wraz z upływem czasu, formalności te były liberalizowane i na dzień dzisiejszy procedura jest dość szeroko dostępna dla przedsiębiorców. Należy jednak zauważyć, że w wypadku odpraw celnych realizowanych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością w zakresie właściwego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu. Z uwagi na ten fakt wielu przedstawicieli celnych ograniczyło oferowanie odpraw celnych, realizowanych w trybie art. 33a.

Co należy zrobić, aby móc korzystać z rozliczania podatku VAT z tytułu importu w trybie art. 33a?

Należy:

  • Złożyć do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek oraz zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego. W miejsce tych zaświadczeń importer może złożyć oświadczenie składane w trybie art. 233 Kodeksu Karnego.
  • Znaleźć przedstawiciela celnego (agencję celną) i uzgodnić z nim warunki współpracy z tym zakresie.
  • Regularnie i prawidłowo rozliczać podatek VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

 

Nasza Agencja Celna realizuje usługi odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu, realizowane w trybie art. 33a. Jesteśmy do tego formalnie przygotowani.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

alia-agencjacelna.pl

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej