28 października 2021

Czy jest możliwa odprawa celna bez VAT?

Odprawa celna bez VAT

Odprawa celna to procedura, z którą musi się zmierzyć każdy przedsiębiorca, prowadzący wymianę handlową z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Głównym celem odprawy celnej jest sprawdzenie spełnienia przez importowane towary wymogów, określonych przepisami prawa oraz opłacenie należności celno-podatkowych, ciążących na sprowadzanym wyrobie. Niestety, kwoty długu celnego, do których zapłaty przedsiębiorcy są zobowiązani, potrafią być bardzo wysokie i często wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy istnieje możliwość, aby podczas odprawy celnej, uniknąć części opłat? Czy istnieje rozwiązanie wprowadzające brak obowiązku uiszczenia, na przykład podatku VAT lub rozliczenia go w innym trybie, aniżeli zapłata pełnej kwoty w dniu odprawy celnej?

Co to jest odprawa celna?

 

W dużym skrócie, odprawa celna jest obowiązkiem importera lub eksportera towarów przewożonych z/do krajów spoza Unii Europejskiej. Przemieszczanie towarów przez granice Unii Europejskiej jest kontrolowane. Zrealizowanie odprawy celnej wymaga dokonania szeregu formalności, a także spełnienia wymogów, które są uregulowane przepisami prawa celnego i podatkowego. Towar zgłaszany jest do odprawy celnej na postawie dokumentów właściwych i wymaganych dla danego asortymentu towarowego. Na tej podstawie naliczane są również należności celno-podatkowe, których uiszczenie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia towaru do obrotu. Odprawa celna realizowana jest z wykorzystaniem formularza SAD. Jak już wspomnieliśmy, szczególnie wysokie opłaty celno-podatkowe mogą nie pozostawać bez wpływu na płynność finansową firmy oraz być dla przedsiębiorców sporym utrudnieniem. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają ograniczyć wydatki związane z importem towarów i uniknąć obowiązku płacenia podatku VAT w momencie dokonywania odprawy celnej.

dokumenty do odprawy celnej

 

Skorzystaj z artykułu 33a Ustawy o VAT, bez konieczności realizowania odpraw celnych fiskalnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Już od 2009 r. polskie prawo dopuszcza możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu podczas odprawy celnej. Kwestie te szczegółowo reguluje art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług. W początkowej fazie funkcjonowania tego rozwiązania było ono obarczone koniecznością spełnienia szeregu wymogów i dodatkowych formalności. Jednakże wraz z upływem czasu, formalności te były liberalizowane i na dzień dzisiejszy procedura jest dość szeroko dostępna dla przedsiębiorców. Należy jednak zauważyć, że w wypadku odpraw celnych realizowanych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością w zakresie właściwego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu. Z uwagi na ten fakt wielu przedstawicieli celnych ograniczyło oferowanie odpraw celnych, realizowanych w trybie art. 33a.

Co należy zrobić, aby móc korzystać z rozliczania podatku VAT z tytułu importu w trybie art. 33a?

Należy:

  • Złożyć do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek oraz zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego. W miejsce tych zaświadczeń importer może złożyć oświadczenie składane w trybie art. 233 Kodeksu Karnego.
  • Znaleźć przedstawiciela celnego (agencję celną) i uzgodnić z nim warunki współpracy z tym zakresie.
  • Regularnie i prawidłowo rozliczać podatek VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej.

 

Nasza Agencja Celna realizuje usługi odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu, realizowane w trybie art. 33a. Jesteśmy do tego formalnie przygotowani.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

alia-agencjacelna.pl

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej