21 czerwca 2021

Jakie zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.?

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, który jest zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej. Nie jest powszechny, co oznacza, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów, takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Opodatkowanie akcyzą innych wyrobów, np. samochodów osobowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych czy wyrobów nowatorskich leży w gestii państw członkowskich, z zastrzeżeniem, że podatki te nie mogą powodować zwiększenia formalności w obrocie handlowym między krajami UE.

Obowiązujące akty prawne dotyczące akcyzy to:

– Dyrektywa Rady UE 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG;

– Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulująca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy;

– Rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. Ustawie.

 

Od lipca br. zostaną wprowadzone następujące zmiany w składaniu deklaracji na podatek akcyzowy:

1) Obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl).

Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych – np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

2) Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych

Obowiązywać będzie, np. w wypadkach:

– produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,

– zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,

– opodatkowania: – wyrobów węglowych, – energii elektrycznej, – suszu tytoniowego, – wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji

– AKC-4/AKC-4zo – dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,

– AKC-WW – dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,

– AKC-WG – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

– AKC-EN – dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,

– AKC-ST/AKC-STn – dotyczy podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Terminy składania deklaracji

– do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,

– do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,

– wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,

– energia elektryczna i wyroby gazowe – termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

3) Kwartalne deklaracje akcyzowe

Będą miały zastosowanie do wyrobów:

– objętych zwolnieniem od akcyzy,

– opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji tej wykazywane będą ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej.

Deklaracje kwartalne złożą m.in.:

– podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,

– podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,

– podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,

– podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów.

Deklaracja: AKC-KZ

Termin składania deklaracji:

– do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25. listopada 2021 r.

4) Obowiązek składania deklaracji uproszczonych

a) W wypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady składania deklaracji uproszczonej nie ulegają zmianie. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji.

Deklaracja: AKC-UA

Termin złożenia deklaracji:

– do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego

b) W wypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. określony zostanie nowy wzór deklaracji uproszczonej.

Deklaracja: AKC-US

Termin złożenia deklaracji:

– 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

5) Nowy obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne

W wypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne.

W deklaracji tej wykazywane będą ilości tych wyrobów wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Deklaracja: AKC-UAKZ

Termin złożenia deklaracji:

– do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10. listopada 2021 r.

6) Kto nie składa deklaracji po 1 lipca 2021 r.?

– podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy,

Wyłączenie to nie dotyczy podatników składających deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. CNG, LNG.

 

 

Na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r

 

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.