30 maja 2022

Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów?

Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni). Eksportowany towar podlega obowiązkowi zgłoszenia do odprawy celnej, a wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej musi zostać potwierdzony przez właściwe organy celne. Eksport towarów, co do zasady, podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%, pod warunkiem dysponowania właściwymi dokumentami potwierdzającymi wywóz towaru.

Obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowanych towarów

Wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej podlega obowiązkowi zgłoszenia towarów do procedury wywozu. Zgodnie z art. 221 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 urzędem celnym właściwym do objęcia towarów procedurą wywozu jest urząd celny właściwy ze względu na siedzibę eksportera lub urząd celny właściwy dla miejsca, gdzie towary są pakowane lub ładowane do transportu wywozowego. Zgłoszenie celne eksportowe dokonywane jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES – Automatyczny System Eksportu. Eksportowane towary, co do zasady, nie podlegają należnościom celnym. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie przez organy celne towarów do procedury wywozu jest Wywozowy Dokument Towarzyszący (EAD).

Dokumenty wymagane do odprawy celnej wywozowej

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do odprawy celnej eksportowej są:

  • faktura handlowa,
  • packing list, czyli specyfikacja załadunkowa,
  • list przewozowy.

 

W zależności od rodzaju asortymentu towarowego, który obejmowany jest procedurą wywozu, do odprawy celnej mogą być wymagane inne dodatkowe dokumenty. Dokumenty, na podstawie których dokonano odprawy celnej i wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej, należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Więcej informacji o dokumentach wymaganych do odprawy celnej można znaleźć tutaj: dokumenty do odprawy celnej.

Jakie dokumenty umożliwiają zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie?

Eksporter ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie, pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towaru. Art. 41 ust. 6a Ustawy o VAT określa przykładowy katalog takich dokumentów. Podstawowym dokumentem, który uprawnia do zastosowania preferencyjnej zerowej stawki podatku VAT w eksporcie towarów, jest komunikat IE599. Jest to dokument elektroniczny, generowany z systemu teleinformatycznego AES, po tym, jak towar opuści obszar celny Wspólnoty. Aby eksporter mógł zastosować stawkę VAT 0% musi dysponować stosowną dokumentacją w momencie składania deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu eksportu. W celu usprawnienia procesu dostarczania eksporterom towarów komunikatów IE599, od dnia 4 maja 2022 r. została wprowadzona automatyzacja obsługi procedury wywozu przesyłek skonteneryzowanych wyprowadzanych z UE przez porty polskie tj.: port Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin.

Warunkiem skorzystania z tej automatyzacji jest umieszczenie stosownej informacji dodatkowej w zgłoszeniu celnym oraz przedstawienie towaru z wykorzystaniem elektronicznego komunikatu IE507 w oddziale celnym wyjścia w Gdyni, Gdańsku lub Szczecinie dedykowanym do obsługi przesyłek skonteneryzowanych. Głównym celem automatyzacji obsługi procedury wywozu jest przyspieszenie i usprawnienie odpraw celnych oraz automatyczne generowanie komunikatów IE599 bez udziału czynnika ludzkiego.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej