30 maja 2022

Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów?

Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni). Eksportowany towar podlega obowiązkowi zgłoszenia do odprawy celnej, a wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej musi zostać potwierdzony przez właściwe organy celne. Eksport towarów, co do zasady, podlega opodatkowaniu stawką VAT 0%, pod warunkiem dysponowania właściwymi dokumentami potwierdzającymi wywóz towaru.

Obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowanych towarów

Wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej podlega obowiązkowi zgłoszenia towarów do procedury wywozu. Zgodnie z art. 221 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 urzędem celnym właściwym do objęcia towarów procedurą wywozu jest urząd celny właściwy ze względu na siedzibę eksportera lub urząd celny właściwy dla miejsca, gdzie towary są pakowane lub ładowane do transportu wywozowego. Zgłoszenie celne eksportowe dokonywane jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES – Automatyczny System Eksportu. Eksportowane towary, co do zasady, nie podlegają należnościom celnym. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie przez organy celne towarów do procedury wywozu jest Wywozowy Dokument Towarzyszący (EAD).

Dokumenty wymagane do odprawy celnej wywozowej

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do odprawy celnej eksportowej są:

  • faktura handlowa,
  • packing list, czyli specyfikacja załadunkowa,
  • list przewozowy.

 

W zależności od rodzaju asortymentu towarowego, który obejmowany jest procedurą wywozu, do odprawy celnej mogą być wymagane inne dodatkowe dokumenty. Dokumenty, na podstawie których dokonano odprawy celnej i wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej, należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym dokonano zgłoszenia celnego.

Więcej informacji o dokumentach wymaganych do odprawy celnej można znaleźć tutaj: dokumenty do odprawy celnej.

Jakie dokumenty umożliwiają zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie?

Eksporter ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie, pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów potwierdzających wywóz towaru. Art. 41 ust. 6a Ustawy o VAT określa przykładowy katalog takich dokumentów. Podstawowym dokumentem, który uprawnia do zastosowania preferencyjnej zerowej stawki podatku VAT w eksporcie towarów, jest komunikat IE599. Jest to dokument elektroniczny, generowany z systemu teleinformatycznego AES, po tym, jak towar opuści obszar celny Wspólnoty. Aby eksporter mógł zastosować stawkę VAT 0% musi dysponować stosowną dokumentacją w momencie składania deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu eksportu. W celu usprawnienia procesu dostarczania eksporterom towarów komunikatów IE599, od dnia 4 maja 2022 r. została wprowadzona automatyzacja obsługi procedury wywozu przesyłek skonteneryzowanych wyprowadzanych z UE przez porty polskie tj.: port Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin.

Warunkiem skorzystania z tej automatyzacji jest umieszczenie stosownej informacji dodatkowej w zgłoszeniu celnym oraz przedstawienie towaru z wykorzystaniem elektronicznego komunikatu IE507 w oddziale celnym wyjścia w Gdyni, Gdańsku lub Szczecinie dedykowanym do obsługi przesyłek skonteneryzowanych. Głównym celem automatyzacji obsługi procedury wywozu jest przyspieszenie i usprawnienie odpraw celnych oraz automatyczne generowanie komunikatów IE599 bez udziału czynnika ludzkiego.

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej
import-z-chin

Import z Chin

Międzynarodowa wymiana handlowa stanowi podstawę działalności wielu polskich przedsiębiorstw. Pomimo pandemii i wywołanych przez nią globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw, wymiana handlowa z innymi krajami stale wzrasta. Do grupy największych partnerów handlowych polskich przedsiębiorców należą Chiny. Według zestawienia Generalnej Administracji Celnej Chin (GACC) łączna wymiana handlowa między Polską a Chinami w 2021 r. wyniosła 42,1... Czytaj więcej