23 czerwca 2021

Odprawa celna – Gdańsk czy Hamburg? Co się opłaca bardziej?

Wiele polskich firm i przedsiębiorstw nadal wybiera porty niemieckie jako miejsce dokonywania odpraw celnych swoich towarów. Czy wybór portu w Hamburgu zamiast portu w Gdańsku czy Gdyni, jako miejsca realizowania odprawy celnej, jest dzisiaj uzasadniony?

Aktualna sytuacja rynkowa, gigantyczne zaburzenia na rynku usług logistycznych, związane z niedoborami serwisu dotyczą dostaw zarówno do portów polskich, jak i niemieckich. Zatem nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wybór miejsca odprawy celnej.

Jednak patrząc wstecz, wpływ na przekierowywanie odpraw celnych do portów niemieckich mogła mieć kwestia rozliczania podatku VAT z tytułu importu. Sprawy podatkowe są bowiem regulowane przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Regulacje podatkowe obowiązujące w Niemczech umożliwiały rozliczanie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej.

Polskie przepisy podatkowe nie przewidywały takiego ułatwienia. Nakładały na importerów obowiązek regulowania podatku VAT z tytułu importu w momencie dokonywania odprawy celnej. W tym względzie porty niemieckie zdecydowanie wygrywały z polskimi przy wyborze miejsca dokonywania odprawy celnej.

Dopiero w 2009 r. pojawiła się w Polsce długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której poprzez art. 33a wprowadzono możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie jednak było obarczone dodatkowymi wymogami, które ograniczały przedsiębiorcom dostęp do tego ułatwienia.

Do najważniejszych wymogów należały:

– obowiązek złożenia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej kwocie VAT do momentu jej rozliczenia w urzędzie skarbowym,

– konieczność realizowania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej oraz

– konieczność przedstawiania w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku importowego w deklaracji podatkowej.

Wymagania te jednak przez ostatnie lata były stopniowo znoszone, a w obecnym stanie prawnym już nie funkcjonują. Możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej jest szeroko dostępna dla importerów.

Obecnie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest znalezienie doświadczonego i otwartego na stosowanie takiego rozwiązania partnera, świadczącego obsługę celną. Należy pamiętać, iż w sytuacji realizowania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, odpowiadającego w równym stopniu, co importer, za właściwe rozliczenie podatku w deklaracji. Wymaga to od agencji celnych zaproponowania i opracowania dla swoich partnerów biznesowych właściwych procedur, gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

 

W naszym portfolio usług mamy odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej i jesteśmy do tego przygotowani proceduralnie.

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma już przesłanek do tego, aby polscy importerzy dokonywali odpraw celnych w zagranicznych portach.

 

Oprac. własne

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej