23 czerwca 2021

Odprawa celna – Gdańsk czy Hamburg? Co się opłaca bardziej?

Wiele polskich firm i przedsiębiorstw nadal wybiera porty niemieckie jako miejsce dokonywania odpraw celnych swoich towarów. Czy wybór portu w Hamburgu zamiast portu w Gdańsku czy Gdyni, jako miejsca realizowania odprawy celnej, jest dzisiaj uzasadniony?

Aktualna sytuacja rynkowa, gigantyczne zaburzenia na rynku usług logistycznych, związane z niedoborami serwisu dotyczą dostaw zarówno do portów polskich, jak i niemieckich. Zatem nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wybór miejsca odprawy celnej.

Jednak patrząc wstecz, wpływ na przekierowywanie odpraw celnych do portów niemieckich mogła mieć kwestia rozliczania podatku VAT z tytułu importu. Sprawy podatkowe są bowiem regulowane przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Regulacje podatkowe obowiązujące w Niemczech umożliwiały rozliczanie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej.

Polskie przepisy podatkowe nie przewidywały takiego ułatwienia. Nakładały na importerów obowiązek regulowania podatku VAT z tytułu importu w momencie dokonywania odprawy celnej. W tym względzie porty niemieckie zdecydowanie wygrywały z polskimi przy wyborze miejsca dokonywania odprawy celnej.

Dopiero w 2009 r. pojawiła się w Polsce długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której poprzez art. 33a wprowadzono możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie jednak było obarczone dodatkowymi wymogami, które ograniczały przedsiębiorcom dostęp do tego ułatwienia.

Do najważniejszych wymogów należały:

– obowiązek złożenia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej kwocie VAT do momentu jej rozliczenia w urzędzie skarbowym,

– konieczność realizowania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej oraz

– konieczność przedstawiania w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku importowego w deklaracji podatkowej.

Wymagania te jednak przez ostatnie lata były stopniowo znoszone, a w obecnym stanie prawnym już nie funkcjonują. Możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej jest szeroko dostępna dla importerów.

Obecnie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest znalezienie doświadczonego i otwartego na stosowanie takiego rozwiązania partnera, świadczącego obsługę celną. Należy pamiętać, iż w sytuacji realizowania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, odpowiadającego w równym stopniu, co importer, za właściwe rozliczenie podatku w deklaracji. Wymaga to od agencji celnych zaproponowania i opracowania dla swoich partnerów biznesowych właściwych procedur, gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

 

W naszym portfolio usług mamy odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej i jesteśmy do tego przygotowani proceduralnie.

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma już przesłanek do tego, aby polscy importerzy dokonywali odpraw celnych w zagranicznych portach.

 

Oprac. własne

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej