23 czerwca 2021

Odprawa celna – Gdańsk czy Hamburg? Co się opłaca bardziej?

Wiele polskich firm i przedsiębiorstw nadal wybiera porty niemieckie jako miejsce dokonywania odpraw celnych swoich towarów. Czy wybór portu w Hamburgu zamiast portu w Gdańsku czy Gdyni, jako miejsca realizowania odprawy celnej, jest dzisiaj uzasadniony?

Aktualna sytuacja rynkowa, gigantyczne zaburzenia na rynku usług logistycznych, związane z niedoborami serwisu dotyczą dostaw zarówno do portów polskich, jak i niemieckich. Zatem nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wybór miejsca odprawy celnej.

Jednak patrząc wstecz, wpływ na przekierowywanie odpraw celnych do portów niemieckich mogła mieć kwestia rozliczania podatku VAT z tytułu importu. Sprawy podatkowe są bowiem regulowane przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Regulacje podatkowe obowiązujące w Niemczech umożliwiały rozliczanie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej.

Polskie przepisy podatkowe nie przewidywały takiego ułatwienia. Nakładały na importerów obowiązek regulowania podatku VAT z tytułu importu w momencie dokonywania odprawy celnej. W tym względzie porty niemieckie zdecydowanie wygrywały z polskimi przy wyborze miejsca dokonywania odprawy celnej.

Dopiero w 2009 r. pojawiła się w Polsce długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której poprzez art. 33a wprowadzono możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie jednak było obarczone dodatkowymi wymogami, które ograniczały przedsiębiorcom dostęp do tego ułatwienia.

Do najważniejszych wymogów należały:

– obowiązek złożenia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej kwocie VAT do momentu jej rozliczenia w urzędzie skarbowym,

– konieczność realizowania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej oraz

– konieczność przedstawiania w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku importowego w deklaracji podatkowej.

Wymagania te jednak przez ostatnie lata były stopniowo znoszone, a w obecnym stanie prawnym już nie funkcjonują. Możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej jest szeroko dostępna dla importerów.

Obecnie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest znalezienie doświadczonego i otwartego na stosowanie takiego rozwiązania partnera, świadczącego obsługę celną. Należy pamiętać, iż w sytuacji realizowania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, odpowiadającego w równym stopniu, co importer, za właściwe rozliczenie podatku w deklaracji. Wymaga to od agencji celnych zaproponowania i opracowania dla swoich partnerów biznesowych właściwych procedur, gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

 

W naszym portfolio usług mamy odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej i jesteśmy do tego przygotowani proceduralnie.

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma już przesłanek do tego, aby polscy importerzy dokonywali odpraw celnych w zagranicznych portach.

 

Oprac. własne

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej