23 czerwca 2021

Odprawa celna – Gdańsk czy Hamburg? Co się opłaca bardziej?

Wiele polskich firm i przedsiębiorstw nadal wybiera porty niemieckie jako miejsce dokonywania odpraw celnych swoich towarów. Czy wybór portu w Hamburgu zamiast portu w Gdańsku czy Gdyni, jako miejsca realizowania odprawy celnej, jest dzisiaj uzasadniony?

Aktualna sytuacja rynkowa, gigantyczne zaburzenia na rynku usług logistycznych, związane z niedoborami serwisu dotyczą dostaw zarówno do portów polskich, jak i niemieckich. Zatem nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wybór miejsca odprawy celnej.

Jednak patrząc wstecz, wpływ na przekierowywanie odpraw celnych do portów niemieckich mogła mieć kwestia rozliczania podatku VAT z tytułu importu. Sprawy podatkowe są bowiem regulowane przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Regulacje podatkowe obowiązujące w Niemczech umożliwiały rozliczanie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej.

Polskie przepisy podatkowe nie przewidywały takiego ułatwienia. Nakładały na importerów obowiązek regulowania podatku VAT z tytułu importu w momencie dokonywania odprawy celnej. W tym względzie porty niemieckie zdecydowanie wygrywały z polskimi przy wyborze miejsca dokonywania odprawy celnej.

Dopiero w 2009 r. pojawiła się w Polsce długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której poprzez art. 33a wprowadzono możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie jednak było obarczone dodatkowymi wymogami, które ograniczały przedsiębiorcom dostęp do tego ułatwienia.

Do najważniejszych wymogów należały:

– obowiązek złożenia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej kwocie VAT do momentu jej rozliczenia w urzędzie skarbowym,

– konieczność realizowania zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej oraz

– konieczność przedstawiania w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku importowego w deklaracji podatkowej.

Wymagania te jednak przez ostatnie lata były stopniowo znoszone, a w obecnym stanie prawnym już nie funkcjonują. Możliwość rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej jest szeroko dostępna dla importerów.

Obecnie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest znalezienie doświadczonego i otwartego na stosowanie takiego rozwiązania partnera, świadczącego obsługę celną. Należy pamiętać, iż w sytuacji realizowania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a agencja celna występuje w charakterze dłużnika solidarnego, odpowiadającego w równym stopniu, co importer, za właściwe rozliczenie podatku w deklaracji. Wymaga to od agencji celnych zaproponowania i opracowania dla swoich partnerów biznesowych właściwych procedur, gwarantujących bezpieczeństwo fiskalne.

 

W naszym portfolio usług mamy odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej i jesteśmy do tego przygotowani proceduralnie.

Uważamy, że w chwili obecnej nie ma już przesłanek do tego, aby polscy importerzy dokonywali odpraw celnych w zagranicznych portach.

 

Oprac. własne

Podobne artykuły

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Odprawa celna to procedura, która niejednemu przedsiębiorcy spędziła sen z powiek. Niestety, musi się z nią liczyć każda osoba oraz firma prowadząca wymianę handlową z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Celem odprawy celnej jest sprawdzenie, czy będący przedmiotem obrotu międzynarodowego towar oraz towarzysząca mu dokumentacja, odpowiadają wymogom i regulacjom prawnym, warunkującym przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi… Czytaj więcej
Pomoc w odprawie celnej Gdynia

Pomoc w odprawie celnej – gdzie uzyskać?

Odprawa celna to dylemat wielu importerów i eksporterów, zwłaszcza początkujących. Zawiłość procedur celnych i konieczność dopełnienia wielu formalności często spędza sen z powiek przedsiębiorców, a tym samym generuje stres, niepewność i obawę przed stratami finansowymi, w przypadku zatrzymania towaru na granicy.
Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa krok po kroku

Międzynarodowy obrót towarami to codzienność wielu polskich firm. Wiąże się on z szeregiem procesów i czynności, w których nie ma miejsca na pomyłki. W końcu czas to pieniądz, a towar przetrzymywany na granicy to straty finansowe dla przedsiębiorcy.