6 maja 2022

Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna?

Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli z kraju spoza UE, na teren Wspólnoty. Z kolei przemieszczanie towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

W przypadku realizowania odprawy celnej fiskalnej, importer jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT momencie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu. Podatek VAT w tym przypadku rozliczany jest w deklaracji podatkowej.

Obrazując pojęcie odprawy celnej fiskalnej, jest to nic innego, jak zrealizowanie przez polskiego przedsiębiorcę odprawy celnej importowej np. w porcie w Hamburgu, towaru przywożonego z Chin z bezpośrednio następującą po niej dostawą do Polski. W tym przypadku płatność cła jest uiszczana lub zabezpieczana w momencie realizowania odprawy celnej w porcie niemieckim, zaś rozliczenie podatku VAT dokonywane jest w deklaracji podatkowej.

Odprawa celna fiskalna – wymogi

Podstawowym wymogiem warunkującym możliwość skorzystania z odprawy celnej fiskalnej jest zarejestrowanie się importera na potrzeby podatkowe w państwie członkowskim UE, w którym realizowana będzie odprawa celna lub ustanowienie przedstawiciela fiskalnego (podatkowego), który w imieniu importera dokona formalności podatkowych wynikających ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku. Najczęściej takim przedstawicielem fiskalnym staje się agencja celna, która realizuje na zlecenie importera odprawę celną. Pozostałe wymogi i dokumenty niezbędne do zrealizowania odprawy celnej są identyczne jak w przypadku standardowej odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym blogu:

Dokumenty do odprawy celnej – Alia Agencja Celna (alia-agencjacelna.pl).

Odprawa celna w trybie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług
Odprawa celna fiskalna, oferowana, zwłaszcza w niemieckich portach, do niedawna cieszyła się wśród polskich importerów ogromną popularnością, a niektóre firmy nadal korzystają z tego rozwiązania. Ładunki kierowane są do niemieckich portów, by tam dokonać odprawy celnej, a następnie dostarczane są do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Operacja ta pozwala skorzystać z możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku VAT w momencie dokonywania odprawy celnej. Popularność tego rozwiązania wcale nie dziwi, a korzyści finansowe są tutaj oczywistym determinantem. Należy jednak zauważyć, iż polski system podatkowy od roku 2009 przewiduje podobne rozwiązanie. Jest nim odprawa celna w procedurze dopuszczenia do obrotu w trybie art. 33a ustawy o VAT. Umożliwia ona rozliczenie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, bez konieczności jego zapłaty w momencie dokonywania odprawy celnej. W pierwszym okresie funkcjonowania, ten rodzaj odprawy celnej, był obwarowany koniecznością spełnienia szeregu wymogów, które mogły być dla importerów sporym utrudnieniem. Przez lata, wymogi te jednak były stopniowo ograniczane, a na dzień dzisiejszy, by móc korzystać z art. 33a ustawy o VAT, importer musi spełnić w zasadzie dwa.

Pierwszym z nich jest złożenie do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego miejscowo dla importera, dokumentów potwierdzających brak zaległości podatkowych, brak zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnik VAT czynny. Zaświadczenia te mogą zostać zastąpione oświadczeniem potwierdzającym spełnienie tych warunków, składanym przez importera. Wszystkie te dokumenty są ważne przez okres 6 miesięcy i przed upływem terminu ich ważności należy je zaktualizować, by zachować ciągłość procedury.

Drugim wymogiem, jaki należy spełnić, by móc korzystać z art. 33a w procedurze dopuszczenia do obrotu, jest posiadanie przez importera statusu AEO lub pozwolenia na stosowanie uproszczeń lub realizowanie odprawy celnej za pośrednictwem agencji celnej. Przedstawiciel celny, czyli agencja celna, dokonując odpraw celnych w trybie art. 33a, występuje w charakterze dłużnika solidarnego w zakresie podatku VAT. Oznacza to, iż odpowiada ona za właściwe rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu dokonanego importu na tych samych zasadach co importer. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj udzielonego agencji celnej pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami celnymi.

Odprawa fiskalna czy odprawa celna w trybie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług?

Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy dokonać porównania obu tych opcji. Oba rozwiązania umożliwiają dokonanie odprawy celnej importowej bez konieczności zapłaty podatku VAT z tytułu importu w momencie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu. Podatek VAT rozliczany jest w deklaracji podatkowej. Natomiast różnią się od siebie wymogami, jakie należy spełnić, by móc z nich skorzystać i przede wszystkim poziomem kosztów obsługi celnej, kosztów związanych z przeładunkami kontenerów w portach zachodnioeuropejskich i polskich oraz poziomem kosztów, jakie mogą pojawić się w przypadku ewentualnej rewizji celnej towaru. Biorąc pod uwagę sferę kosztową, zdecydowanie wygrywają porty polskie – Gdańsk, Gdynia czy Szczecin.

Więcej informacji dotyczących odpraw fiskalnych oraz odpraw celnych w trybie art. 33a, uzyskają Państwo u naszych ekspertów. Zapraszamy do kontaktu.

kontakt@alia-agencjacelna.pl

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej