30 września 2022

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”.

Podstawy prawne

Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym dalej UKC; rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.; rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.; oraz w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jednolity w DzU z 2020 r., poz. 1382 ze zm.).

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Towary te powinny zostać w określonym czasie powrotnie wywiezione. Oznacza to, że towary objęte procedurą odprawy czasowej muszą być: przywiezione w określonym celu, a z powrotem wywiezione w określonym czasie, z uzasadnieniem ich wykorzystania. Towary te powinny również być identyfikowalne.

Zwolnienie z należności celnych

Procedura odprawy czasowej może być realizowana z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych dotyczy tylko określonych kategorii towarów, takich jak np.: środki transportu, palety, kontenery; rzeczy osobistego użytku, sprzęt sportowy; majątek marynarzy; sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny; zwierzęta; wyposażenie zawodowe (w tym instrumenty muzyczne); specjalne narzędzia i przyrządy; inne towary, które przywożone są okazjonalnie i na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych udzielane jest towarom przywożonym na czas określony, które nie są wymienione w katalogu towarów objętych całkowitym zwolnieniem z należności celnych lub są wymienione w tym katalogu, ale nie spełniają wszystkich warunków, określonych dla nich przepisami prawa.

Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych wynosi 3% kwoty należności celnych przywozowych. Kwota ta należna jest za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym towary objęte były procedurą odprawy czasowej.

Dokumenty odprawy czasowej

W celu uproszczenia formalności celnych dotyczących odprawy czasowej można stosować szczególne dokumenty, umożliwiające i ułatwiające czasowy przywóz lub wywóz towarów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego pozwolenia. Dokumentami takimi są:

karnet ATA – stosowany przy czasowym przywozie lub wywozie towarów między państwami będącymi Stronami Konwencji ATA lub Konwencji stambulskiej.

karnet CPD – stosowany przy czasowym przywozie lub wywozie środków transportu między państwami będącymi stronami dwóch konwencji celnych, dotyczących przewozu pojazdów drogowych oraz Konwencji stambulskiej. Karnet ten jest jednak stosowany bardzo rzadko, ponieważ unijne przepisy celne umożliwiają czasowy przywóz środków transportu bez dokumentów.

Procedura odprawy czasowej może być stosowana pod warunkiem uzyskania stosowanego pozwolenia. Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej może być udzielone osobie, która użytkuje towary lub organizuje ich użytkowanie, po spełnieniu określonych warunków. Są nimi przede wszystkim: możliwość sprawowania przez organ celny dozoru celnego, bez konieczności stosowania środków administracyjnych, niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej oraz możliwość identyfikacji towarów poprzez np.: symbole, numery, litery itp.

W wypadku realizowania procedury odprawy czasowej w Polsce, wniosek o uzyskanie pozwolenia należy złożyć w formie elektronicznej, korzystając z usługi dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Kiedy dotyczy ona więcej niż jednego państwa UE, należy wypełnić formularz elektroniczny wniosku udostępniony przez Komisję Europejską, za pośrednictwem unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader portal) i wysłać go do systemu Customs Decisions (CDS).

Zgłoszenie towarów do procedury odprawy czasowej może zostać złożone albo przez posiadacza pozwolenia (we własnym imieniu i na własną rzecz), albo przez jego przedstawiciela bezpośredniego (w imieniu i na rzecz posiadacza pozwolenia). Oznacza to, że nie jest możliwe przedstawicielstwo pośrednie.

W sytuacji objęcia towarów procedurą odprawy czasowej zabezpieczenie należności celnych jest obowiązkowe. Z obowiązku składania zabezpieczenia z mocy prawa zwolnione są tylko organy publiczne: instytucje publiczne i samorządowe będące organami władzy, ale też instytucje nadzorowane przez te organy, np. muzea. Organ celny może zwolnić z zabezpieczenia, jeśli kwota należności nie przekracza równowartości 1000 euro.

Termin zakończenia procedury odprawy czasowej, czyli termin w którym towary objęte procedurą odprawy czasowej muszą zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną, powinien wynikać z celu przywozu towaru i musi być wystarczająco długi, tak aby został osiągnięty cel, jakim jest dopuszczone wykorzystanie tego towaru.

Z wyjątkiem szczególnych przypadków maksymalny okres na objęcie towarów tą procedurą, w ramach odpowiedzialności jednego posiadacza pozwolenia, nie może przekroczyć 24 miesięcy. Termin ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach, jednak całkowity termin nie może przekroczyć 10 lat, chyba, że ma miejsce nieprzewidziane zdarzenie. Termin powrotnego wywozu reguluje pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej.

Prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z odprawy czasowej mogą być przeniesione na inną osobę. Osoba ta musi spełniać warunki wymagane do korzystania z procedury, określone w przepisach prawa celnego.

W procedurze odprawy czasowej dozwolone jest przemieszczanie towarów między rożnymi miejscami, wskazanymi w pozwoleniu, pod warunkiem stosowania ewidencji.

Procedura odprawy czasowej kończy się, gdy towary zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Unii, objęte kolejną procedurą celną albo w inny sposób zostanie uregulowana ich sytuacja. Objęcie towarów kolejną procedurą celną może nastąpić po uwzględnieniu przepisów właściwych dla tej procedury.

 

Na podstawie:

https://puesc.gov.pl/uslugi/uzyskaj-pozwolenie-na-odprawe-czasowa

 

 

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej