16 marca 2022

Procedury celne

Procedury celne

Wymiana handlowa z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej wiąże się z wieloma formalnościami i procedurami celnymi, które musimy dopełnić, aby finalnie móc cieszyć się z udanej transakcji. Można wyróżnić trzy główne rodzaje procedur celnych:

  • procedura dopuszczenia do obrotu,
  • procedura wywozu oraz
  • procedury specjalne (tranzyt, składowanie celne, wolne obszary celne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie, uszlachetnianie czynne i bierne).

 

Najpopularniej stosowanymi w międzynarodowej wymianie handlowej procedurami celnymi są: procedura dopuszczenia do obrotu oraz procedura wywozu. Oto najważniejsze informacje charakteryzujące te procedury celne.

Co to są procedury celne?

Procedury celne to przewidziane przepisami prawa celnego i podatkowego formalności i wymogi warunkujące wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z obszaru celnego Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu celu w jakim towar jest przemieszczany. Procedury celne stosowane są już od blisko stu lat, a wraz z upływem czasu zmieniały się zarówno same przepisy ich dotyczące, jak i rodzaje odpraw celnych, oraz wymogi warunkujące objęcie towaru daną procedurą celną.

Na czym polega procedura dopuszczenia do obrotu?

Procedura dopuszczenia do obrotu jest najbardziej popularną procedurą celną, stosowaną w imporcie towarów. Znajduje zastosowanie w sytuacjach przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej z przeznaczeniem do wprowadzenia do wolnego obrotu. Możliwość objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu wymaga uwzględnienia środków polityki handlowej, wszelkich ograniczeń i zakazów oraz uiszczenia należności celno-podatkowych. Objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu skutkuje uzyskaniem przez towar statusu towaru unijnego.

W jaki sposób działa procedura dopuszczenia do obrotu?

Objęcie towaru, będącego przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej, procedurą dopuszczenia do obrotu następuje na podstawie zgłoszenia celnego. Co do zasady zgłoszenie celne powinno zostać złożone w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT oraz zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. Zgłoszenia celnego może dokonać importer lub umocowany przez niego przedstawiciel, którym najczęściej jest agencja celna.

Co to jest procedura wywozu towaru i w jaki sposób działa?

Procedura wywozu towaru pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza teren Unii Europejskiej. Jest to więc na dobrą sprawę procedura odwrotna do omawianej powyżej. Wymogi związane z realizacją odpraw celnych w procedurze wywozu uregulowane zostały w art. 162–195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, art. 222–228, art. 231–247 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146–149, art. 153, art. 154, art. 248 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

Zgłoszenia celnego w procedurze wywozu towarów handlowych należy dokonać co do zasady w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2, który realizuje usługę e-Eksport. Zgłoszenie celne w procedurze wywozu może zostać zrealizowane wyłącznie przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń i zakazów oraz zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. Odprawy celnej w procedurze wywozu może dokonać eksporter lub upoważniony przez niego przedstawiciel, którym najczęściej jest agencja celna. Przy wywozie towaru z obszaru celnego Unii Europejskiej co do zasady nie pojawiają się należności celne.

Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?

Informacje o dokumentach niezbędnych do zrealizowania odprawy celnej znajdują się na podstronie dokumenty do odprawy celnej.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej