26 października 2022

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru, przedsiębiorca musi uzyskać status zarejestrowanego eksportera tzn. zarejestrować się w systemie REX.

Zasady stosowania systemu REX zostały uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, ustanawiającego Unijny Kodeks Celny. Rozporządzenie to reguluje szczegółowo kwestie związane wystawianiem oświadczeń o pochodzeniu towaru, ich formę, ważność, zastępowanie, wystawianie retrospektywne itp.

System REX znajduje zastosowanie w:

  • potwierdzaniu pochodzenia towarów w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP),
  • dokumentowaniu pochodzenia towarów korzystających z preferencji taryfowych w ramach umów zawartych przez UE z wybranymi krajami trzecimi (np.: z Kanadą, Japonią, Singapurem, krajami i terytoriami zamorskimi).

 

Komisja Europejska na bieżąco udostępnia listy krajów GSP, które w pełni wdrożyły system REX, są w okresie przejściowym lub okres przejściowy na jego wdrożenie minął, a kraje go nie wdrożyły. W tym ostatnim wypadku produkty pochodzące z krajów, które nie wdrożyły systemu REX, nie mogą już korzystać z preferencji GSP. Jeżeli dany kraj znajduje się w okresie przejściowym wdrażania systemu REX, to w tym okresie honorowane są również świadectwa FORM A, ale tylko wówczas, jeżeli data ich wystawienia jest datą poprzedzającą dzień rejestracji eksportera w systemie REX.

Dane systemu REX, zwłaszcza w zakresie zarejestrowanych eksporterów oraz dat rozpoczęcia ważności upoważnień do sporządzania oświadczeń, są ogólnodostępne na stronie Komisji Europejskiej i mogą być wyszukiwane online. Obowiązkiem każdego importera unijnego, który dokonując odprawy celnej chce skorzystać z preferencji taryfowej, jest sprawdzenie, czy eksporter składający oświadczenie o pochodzeniu towaru jest zarejestrowany w systemie REX, oraz czy oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem (załącznik 22-07 do rozporządzenia wykonawczego).

Eksporterzy, którzy nie są zarejestrowani w systemie REX, mogą potwierdzać preferencyjne pochodzenie wywożonych towarów za pomocą oświadczeń sporządzonych jedynie dla wchodzących w skład przesyłki produktów pochodzących, gdy ich całkowita wartość nie przekracza 6000 euro.

 

Jak wygląda procedura uzyskania numeru REX przez polskiego przedsiębiorcę?

  • Przedsiębiorca składa wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wzór wniosku określa załącznik 22-06A do rozporządzenia wykonawczego.
  • Przedsiębiorca zostaje powiadomiony o nadaniu numeru REX oraz dacie ważności rejestracji.
  • Rejestracja ma charakter jednorazowy i bezterminowy. Może zostać cofnięta na wniosek przedsiębiorcy lub decyzją organów celnych na skutek zaniedbań i uchybień popełnianych przez eksportera przy sporządzaniu oświadczeń.

 

Jakie są obowiązki eksporterów unijnych, sporządzających oświadczenia o pochodzeniu towaru?

  • Prowadzenie i posiadanie ewidencji handlowej i księgowej w zakresie produkcji wyrobów i dostaw materiałów, dla których następnie potwierdzany jest status preferencyjnego pochodzenia.
  • Przechowywanie wszelkiej dokumentacji celnej, związanej z surowcami użytymi w procesie produkcji.
  • Przechowywanie przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzone zostało oświadczenie o pochodzeniu, samego oświadczenia, a także ewidencji produktów i zapasów wszystkich materiałów pochodzących i niepochodzących.
  • Informowanie organów celnych o wszelkich zmianach w danych, które zostały zapisane w celach rejestracji w systemie REX lub zaprzestaniu działalności eksportowej w ramach systemu GSP.

 

Na podstawie:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/system-zarejestrowanych-eksporterow-rex/

 

 

 

 

Podobne artykuły

Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej
odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.