5 marca 2021

Tymczasowe stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE a Wielką Brytanią przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

Rada Partnerstwa, będąca naczelnym organem zarządzania Umową o handlu i współpracy zawartą pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dnia 23 lutego 2021 r., podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowego stosowania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Pozwoli to na zakończenie wewnętrznych procedur i formalności niezbędnych do ostatecznego podpisania umowy. Termin zakończenia tymczasowego stosowania umowy pierwotnie wyznaczony był na 28 lutego 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tym dniem Wielka Brytania przestała być członkiem rynku wewnętrznego i unii celnej, dla UE stała się krajem trzecim. W praktyce oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. cały obrót handlowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią podlega dodatkowym ograniczeniom i formalnościom celnym. Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE wymaga od importerów i eksporterów dokonywania szeregu dodatkowych formalności związanych m.in. z udokumentowaniem spełniania przez towary wszystkich wymaganych prawem norm UE. Przy wjeździe na teren UE towary podlegają na granicach kontrolom pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia, spełniania wymogów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych i jakościowych. W celu zakwalifikowania towarów do preferencyjnych warunków handlowych, umożliwiających stosowanie zerowych stawek celnych w wymianie handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią, konieczne jest stosowanie odpowiednich reguł pochodzenia towarów. Na granice powróciły kontrole i formalności wymagane na mocy prawa UE (w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego), w tym zgłoszenia celne, przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, które mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub opuszczających ten obszar.

Oto najważniejsze założenia umowy o handlu i współpracy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią:

  • umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.;
  • cła są jedną z ważniejszych kwestii, którą reguluje umowa;
  • wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE jest możliwa z zastosowaniem zerowych stawek celnych i bez ograniczeń ilościowych dla towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia;
  • preferencyjne traktowanie, zgodnie z regułami pochodzenia zawartymi w umowie, może być stosowane tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z UE lub Wielkiej Brytanii, których pochodzenie zostało we właściwy sposób udokumentowane;
  • umowa nie znosi kontroli granicznej, jak również obowiązków eksporterów i importerów dotyczących formalności celnych.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
upoważnienie agencji celnej

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do... Czytaj więcej