5 marca 2021

Tymczasowe stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE a Wielką Brytanią przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

Rada Partnerstwa, będąca naczelnym organem zarządzania Umową o handlu i współpracy zawartą pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dnia 23 lutego 2021 r., podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowego stosowania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Pozwoli to na zakończenie wewnętrznych procedur i formalności niezbędnych do ostatecznego podpisania umowy. Termin zakończenia tymczasowego stosowania umowy pierwotnie wyznaczony był na 28 lutego 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tym dniem Wielka Brytania przestała być członkiem rynku wewnętrznego i unii celnej, dla UE stała się krajem trzecim. W praktyce oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. cały obrót handlowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią podlega dodatkowym ograniczeniom i formalnościom celnym. Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE wymaga od importerów i eksporterów dokonywania szeregu dodatkowych formalności związanych m.in. z udokumentowaniem spełniania przez towary wszystkich wymaganych prawem norm UE. Przy wjeździe na teren UE towary podlegają na granicach kontrolom pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia, spełniania wymogów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych i jakościowych. W celu zakwalifikowania towarów do preferencyjnych warunków handlowych, umożliwiających stosowanie zerowych stawek celnych w wymianie handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią, konieczne jest stosowanie odpowiednich reguł pochodzenia towarów. Na granice powróciły kontrole i formalności wymagane na mocy prawa UE (w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego), w tym zgłoszenia celne, przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, które mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub opuszczających ten obszar.

Oto najważniejsze założenia umowy o handlu i współpracy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią:

  • umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.;
  • cła są jedną z ważniejszych kwestii, którą reguluje umowa;
  • wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE jest możliwa z zastosowaniem zerowych stawek celnych i bez ograniczeń ilościowych dla towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia;
  • preferencyjne traktowanie, zgodnie z regułami pochodzenia zawartymi w umowie, może być stosowane tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z UE lub Wielkiej Brytanii, których pochodzenie zostało we właściwy sposób udokumentowane;
  • umowa nie znosi kontroli granicznej, jak również obowiązków eksporterów i importerów dotyczących formalności celnych.

Podobne artykuły

odprawa celna kontenera

Odprawa celna kontenera

Transport towarów i przemieszczanie ładunków na coraz większe odległości wymusiły konieczność znalezienia rozwiązań optymalizujących procesy transportowe. Jednym z takich rozwiązań, które zrewolucjonizowało branżę transportową, było pojawienie się kontenera jako jednostki ładunkowej. Kontener umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów na ogromne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, bez konieczności przeładunku towaru i zmiany jednostki transportowej.
Odprawa celna eksportowa

Odprawa celna eksportowa

Co to jest eksport towarów? Zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów określamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Dostawa może być realizowana przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę towaru posiadającego siedzibę poza terytorium kraju lub… Czytaj więcej
Odprawa fiskalna

Odprawa fiskalna

Co to jest odprawa celna fiskalna? Odprawa fiskalna to odprawa celna importowa towaru realizowana w jednym z krajów członkowskich UE wraz z następującą bezpośrednio po niej dostawą tego towaru do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importem określamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli... Czytaj więcej