5 marca 2021

Tymczasowe stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE a Wielką Brytanią przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

Rada Partnerstwa, będąca naczelnym organem zarządzania Umową o handlu i współpracy zawartą pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dnia 23 lutego 2021 r., podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowego stosowania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Pozwoli to na zakończenie wewnętrznych procedur i formalności niezbędnych do ostatecznego podpisania umowy. Termin zakończenia tymczasowego stosowania umowy pierwotnie wyznaczony był na 28 lutego 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tym dniem Wielka Brytania przestała być członkiem rynku wewnętrznego i unii celnej, dla UE stała się krajem trzecim. W praktyce oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. cały obrót handlowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią podlega dodatkowym ograniczeniom i formalnościom celnym. Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE wymaga od importerów i eksporterów dokonywania szeregu dodatkowych formalności związanych m.in. z udokumentowaniem spełniania przez towary wszystkich wymaganych prawem norm UE. Przy wjeździe na teren UE towary podlegają na granicach kontrolom pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia, spełniania wymogów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych i jakościowych. W celu zakwalifikowania towarów do preferencyjnych warunków handlowych, umożliwiających stosowanie zerowych stawek celnych w wymianie handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią, konieczne jest stosowanie odpowiednich reguł pochodzenia towarów. Na granice powróciły kontrole i formalności wymagane na mocy prawa UE (w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego), w tym zgłoszenia celne, przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, które mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub opuszczających ten obszar.

Oto najważniejsze założenia umowy o handlu i współpracy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią:

  • umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.;
  • cła są jedną z ważniejszych kwestii, którą reguluje umowa;
  • wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE jest możliwa z zastosowaniem zerowych stawek celnych i bez ograniczeń ilościowych dla towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia;
  • preferencyjne traktowanie, zgodnie z regułami pochodzenia zawartymi w umowie, może być stosowane tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z UE lub Wielkiej Brytanii, których pochodzenie zostało we właściwy sposób udokumentowane;
  • umowa nie znosi kontroli granicznej, jak również obowiązków eksporterów i importerów dotyczących formalności celnych.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej