5 marca 2021

Tymczasowe stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE a Wielką Brytanią przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

Rada Partnerstwa, będąca naczelnym organem zarządzania Umową o handlu i współpracy zawartą pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dnia 23 lutego 2021 r., podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowego stosowania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Pozwoli to na zakończenie wewnętrznych procedur i formalności niezbędnych do ostatecznego podpisania umowy. Termin zakończenia tymczasowego stosowania umowy pierwotnie wyznaczony był na 28 lutego 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tym dniem Wielka Brytania przestała być członkiem rynku wewnętrznego i unii celnej, dla UE stała się krajem trzecim. W praktyce oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. cały obrót handlowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią podlega dodatkowym ograniczeniom i formalnościom celnym. Wymiana handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a UE wymaga od importerów i eksporterów dokonywania szeregu dodatkowych formalności związanych m.in. z udokumentowaniem spełniania przez towary wszystkich wymaganych prawem norm UE. Przy wjeździe na teren UE towary podlegają na granicach kontrolom pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia, spełniania wymogów weterynaryjnych, sanitarnych, fitosanitarnych i jakościowych. W celu zakwalifikowania towarów do preferencyjnych warunków handlowych, umożliwiających stosowanie zerowych stawek celnych w wymianie handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią, konieczne jest stosowanie odpowiednich reguł pochodzenia towarów. Na granice powróciły kontrole i formalności wymagane na mocy prawa UE (w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego), w tym zgłoszenia celne, przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, które mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub opuszczających ten obszar.

Oto najważniejsze założenia umowy o handlu i współpracy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią:

  • umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.;
  • cła są jedną z ważniejszych kwestii, którą reguluje umowa;
  • wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE jest możliwa z zastosowaniem zerowych stawek celnych i bez ograniczeń ilościowych dla towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia;
  • preferencyjne traktowanie, zgodnie z regułami pochodzenia zawartymi w umowie, może być stosowane tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z UE lub Wielkiej Brytanii, których pochodzenie zostało we właściwy sposób udokumentowane;
  • umowa nie znosi kontroli granicznej, jak również obowiązków eksporterów i importerów dotyczących formalności celnych.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej