26 listopada 2021

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

upoważnienie agencji celnej

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego przed organami administracji celno-skarbowej. Czym zatem w ogóle jest takie upoważnienie i do podejmowania jakich czynności może zostać umocowana agencja celna?

Czym zajmuje się agencja celna?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Agencja celna jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym. Warto również zaznaczyć, że agencja celna należy do sektora przedsiębiorstw prywatnych i nie jest urzędem celnym, a agent celny nie jest funkcjonariuszem celnym. Jednak i urząd celny, i agencja celna działają na podstawie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Zadaniem agencji celnej jest pomaganie i wspieranie przedsiębiorców w wypełnianiu wszystkich obowiązków i formalności celnych. Należą tu przede wszystkim: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zrealizowania odprawy celnej importowej lub eksportowej, obliczanie wszystkich kwot należności przywozowych i wywozowych oraz dokonywanie zgłoszeń celnych w imieniu importera lub eksportera.

Profesjonalna agencja celna jest również dla swoich kontrahentów partnerem biznesowym, świadczącym doradztwo celne i pomagającym w doborze najwłaściwszych rozwiązań. Aby agencja celna stała się formalnym przedstawicielem przedsiębiorcy, niezbędne jest udzielenie jej odpowiedniego upoważnienia.

Do podejmowania jakich czynności może zostać umocowana agencja celna?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, dzięki odpowiedniemu upoważnieniu, agencja celna może podejmować na rzecz przedsiębiorcy czynności mające na celu realizację szeroko pojętego procesu odprawy celnej. Do głównych czynności zaliczamy:

 • przygotowywanie dokumentacji do odpraw celnych i dokonywanie zgłoszeń celnych w tym zgłoszeń celnych w ramach procedury uproszczonej oraz w trybie art. 33a;
 • badanie towarów i pobieranie próbek przed dokonaniem odprawy celnej;
 • uiszczanie należności celnych oraz innych opłat przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego;
 • podejmowanie towarów po ich zwolnieniu;
 • składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;
 • przygotowywanie deklaracji INTRASTAT i deklaracji akcyzowych;
 • legalizacja świadectw pochodzenia;
 • składanie wniosków i odwołań do organów administracji celno-skarbowej;
 • odbieranie wszystkich decyzji i dokumentów wynikających z realizowania powyższych czynności.

 

Formularz upoważnienia dla agencji celnej

Pojęcie przedstawicielstwa celnego uregulowane jest w sekcji 2 Unijnego Kodeksu Celnego. Istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa – bezpośrednie i pośrednie. Agencja celna, działając w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, występuje w imieniu i na rzecz mocodawcy, zaś jako przedstawiciel pośredni, agencja celna działa w swoim imieniu lecz na rzecz udzielającego pełnomocnictwa.

Nie ma jednolitego, sformalizowanego druku upoważnienia. Każda agencja celna opracowuje własny formularz upoważnienia. Istnieją jednak pewne wspólne i obligatoryjne dane, które w każdym pełnomocnictwie powinny się znaleźć. Zaliczamy do nich:

 • rodzaj przedstawicielstwa;
 • datę udzielenia upoważnienia;
 • termin ważności upoważnienia;
 • zakres czynności, do których podejmowania agencja celna jest umocowana;
 • potwierdzenie udzielenia upoważnienia przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy udzielającej pełnomocnictwa;
 • potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez agencję celną.

 

Udzielenie upoważnienia wiąże się z obowiązkiem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto właściwego urzędu miasta. Każde udzielone agencji celnej pełnomocnictwo, z wyjątkiem upoważnień jednorazowych, podlega weryfikacji i rejestracji przez wyznaczone do tego organy administracji skarbowej. Pozytywne zakończenie tego procesu uprawnia agencję celną do reprezentowania mocodawcy przed Krajową Administracją Skarbową.

Podobne artykuły

koszty obsługi celnej

Jakie są koszty obsługi celnej?

Prowadzenie firmy zajmującej się eksportem lub importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki związane z koniecznością dokonywania zgłoszeń celnych. W celu realizacji obowiązków celnych przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zatrudnianie specjalistów do spraw celnych, a nawet tworzą w swoich strukturach komórki dedykowane do obsługi celnej i realizacji zgłoszeń celnych. Alternatywnym rozwiązaniem,... Czytaj więcej
uproszczona procedura celna

Import towarów w procedurze uproszczonej

Towary importowane spoza krajów Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym oraz obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego i uregulowania należności celno-podatkowych. Odprawa celna może zostać zrealizowana na dwa sposoby: w trybie standardowego zgłoszenia celnego lub w ramach procedury uproszczonej. Co to jest procedura uproszczona i na czym polega? Procedura uproszczona jest rodzajem ułatwienia, które umożliwia szybką i sprawną... Czytaj więcej
alia_agencja_celna_oznakowanie_CE_2

Skutki braku oznaczenia CE na importowanym wyrobie

Każdy przedsiębiorca uczestniczący w międzynarodowej wymianie handlowej i wprowadzający produkty na rynek Unii Europejskiej jest zobligowany do dopełnienia szeregu formalności, w tym dokonania odprawy celnej. Oznakowanie CE W momencie zgłaszania towaru do odprawy celnej organy celne weryfikują spełnianie przez wyroby wymogów, umożliwiających wprowadzenie ich do obrotu. Jednym z nich są wymogi gwarantujące bezpieczeństwo i zdrowie… Czytaj więcej