26 listopada 2021

Upoważnienie dla agencji celnej – czy jest niezbędne? Kiedy należy je wypełnić?

upoważnienie agencji celnej

Odprawa celna jest jednym z najbardziej newralgicznych ogniw łańcucha logistycznego. Warto dobrze się do niej przygotować, najlepiej z wyprzedzeniem, a tym samym zadbać, aby została zrealizowania sprawnie i bez zakłóceń.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu, świadczącego zawodowo usługi odpraw celnych – agencji celnej. Niezbędne jest wtedy udzielenie wybranej agencji celnej pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego przed organami administracji celno-skarbowej. Czym zatem w ogóle jest takie upoważnienie i do podejmowania jakich czynności może zostać umocowana agencja celna?

Czym zajmuje się agencja celna?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Agencja celna jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym. Warto również zaznaczyć, że agencja celna należy do sektora przedsiębiorstw prywatnych i nie jest urzędem celnym, a agent celny nie jest funkcjonariuszem celnym. Jednak i urząd celny, i agencja celna działają na podstawie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Zadaniem agencji celnej jest pomaganie i wspieranie przedsiębiorców w wypełnianiu wszystkich obowiązków i formalności celnych. Należą tu przede wszystkim: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zrealizowania odprawy celnej importowej lub eksportowej, obliczanie wszystkich kwot należności przywozowych i wywozowych oraz dokonywanie zgłoszeń celnych w imieniu importera lub eksportera.

Profesjonalna agencja celna jest również dla swoich kontrahentów partnerem biznesowym, świadczącym doradztwo celne i pomagającym w doborze najwłaściwszych rozwiązań. Aby agencja celna stała się formalnym przedstawicielem przedsiębiorcy, niezbędne jest udzielenie jej odpowiedniego upoważnienia.

Do podejmowania jakich czynności może zostać umocowana agencja celna?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, dzięki odpowiedniemu upoważnieniu, agencja celna może podejmować na rzecz przedsiębiorcy czynności mające na celu realizację szeroko pojętego procesu odprawy celnej. Do głównych czynności zaliczamy:

 • przygotowywanie dokumentacji do odpraw celnych i dokonywanie zgłoszeń celnych w tym zgłoszeń celnych w ramach procedury uproszczonej oraz w trybie art. 33a;
 • badanie towarów i pobieranie próbek przed dokonaniem odprawy celnej;
 • uiszczanie należności celnych oraz innych opłat przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego;
 • podejmowanie towarów po ich zwolnieniu;
 • składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;
 • przygotowywanie deklaracji INTRASTAT i deklaracji akcyzowych;
 • legalizacja świadectw pochodzenia;
 • składanie wniosków i odwołań do organów administracji celno-skarbowej;
 • odbieranie wszystkich decyzji i dokumentów wynikających z realizowania powyższych czynności.

 

Formularz upoważnienia dla agencji celnej

Pojęcie przedstawicielstwa celnego uregulowane jest w sekcji 2 Unijnego Kodeksu Celnego. Istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa – bezpośrednie i pośrednie. Agencja celna, działając w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, występuje w imieniu i na rzecz mocodawcy, zaś jako przedstawiciel pośredni, agencja celna działa w swoim imieniu lecz na rzecz udzielającego pełnomocnictwa.

Nie ma jednolitego, sformalizowanego druku upoważnienia. Każda agencja celna opracowuje własny formularz upoważnienia. Istnieją jednak pewne wspólne i obligatoryjne dane, które w każdym pełnomocnictwie powinny się znaleźć. Zaliczamy do nich:

 • rodzaj przedstawicielstwa;
 • datę udzielenia upoważnienia;
 • termin ważności upoważnienia;
 • zakres czynności, do których podejmowania agencja celna jest umocowana;
 • potwierdzenie udzielenia upoważnienia przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy udzielającej pełnomocnictwa;
 • potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez agencję celną.

 

Udzielenie upoważnienia wiąże się z obowiązkiem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto właściwego urzędu miasta. Każde udzielone agencji celnej pełnomocnictwo, z wyjątkiem upoważnień jednorazowych, podlega weryfikacji i rejestracji przez wyznaczone do tego organy administracji skarbowej. Pozytywne zakończenie tego procesu uprawnia agencję celną do reprezentowania mocodawcy przed Krajową Administracją Skarbową.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej