23 marca 2021

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

 Instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) została wprowadzona i uregulowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 r. Jest to narzędzie, które ma zagwarantować podatnikom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT i wykluczyć sytuacje podważania jej prawidłowości przez organy skarbowe w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Najważniejsze informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej:

  • WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji;
  • jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do podatnika, dla którego została wydana oraz w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy;
  • określa w szczególności właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS;
  • zawiera również klasyfikację towaru lub usługi odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby stosowania przepisów podatkowych, które tę klasyfikację przywołują, np.: w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też w zakresie zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi;
  • uzyskanie WIS wymaga złożenia przez podatnika wniosku zawierającego m.in. szczegółowy opis towaru lub usługi, które mają być przedmiotem WIS i dla których ma zostać określona właściwa stawka podatku VAT;
  • wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
  • WIS jest ważna przez okres 5 lat, przy czym w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa podatkowego lub przyjęcie zmian w Nomenklaturze Scalonej, może utracić ważność przed upływem tego terminu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat WIS zapraszamy do kontaktu: kontakt@alia-agencjacelna.pl.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej

Obsługa celna

Na czym polega obsługa celna? Obsługa celna to zbiór formalności i obowiązków celnych koniecznych do wykonania w związku z importem lub eksportem towaru. Świadczeniem usług z zakresu obsługi celnej zajmuje się agencja celna. Jest to podmiot, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.   Co wchodzi w zakres obsługi celnej? Zakres świadczonej przez… Czytaj więcej

Certificate of Origin – niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towarów

Świadectwo pochodzenia towaru (Certificate of Origin) jest dokumentem potwierdzającym niepreferencyjne pochodzenie towaru i często wymaganym w handlu międzynarodowym przez administrację celną kraju importera. Może być również dokumentem wymaganym przez zawarty z odbiorcą towaru kontrakt. Jest to dokument niezwykle istotny w sytuacji wprowadzonych w kraju importu zakazów, ograniczających swobodny przepływ towarów pochodzących z wybranych krajów. Dokument… Czytaj więcej