23 marca 2021

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa gwarancją bezpieczeństwa w zakresie stosowanej stawki podatku VAT

 Instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) została wprowadzona i uregulowana nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w 2019 r. Jest to narzędzie, które ma zagwarantować podatnikom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT i wykluczyć sytuacje podważania jej prawidłowości przez organy skarbowe w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Najważniejsze informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej:

  • WIS wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji;
  • jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do podatnika, dla którego została wydana oraz w odniesieniu do towarów i usług, których dotyczy;
  • określa w szczególności właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi, które są przedmiotem WIS;
  • zawiera również klasyfikację towaru lub usługi odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co umożliwia wykorzystanie jej na potrzeby stosowania przepisów podatkowych, które tę klasyfikację przywołują, np.: w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też w zakresie zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, itd. – o stosowaniu których przesądza odpowiednie sklasyfikowanie towaru lub usługi;
  • uzyskanie WIS wymaga złożenia przez podatnika wniosku zawierającego m.in. szczegółowy opis towaru lub usługi, które mają być przedmiotem WIS i dla których ma zostać określona właściwa stawka podatku VAT;
  • wniosek o wydanie WIS może zawierać również żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
  • WIS jest ważna przez okres 5 lat, przy czym w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zmiany przepisów prawa podatkowego lub przyjęcie zmian w Nomenklaturze Scalonej, może utracić ważność przed upływem tego terminu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat WIS zapraszamy do kontaktu: kontakt@alia-agencjacelna.pl.

Podobne artykuły

REX (Registered Exporter System) – system zarejestrowanych eksporterów

System zarejestrowanych eksporterów (REX) to system dokumentowania pochodzenia towarów, który wprowadzony został 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP – Generalised Scheme of Preferences). Jest to metoda dokumentowania pochodzenia towarów, w której pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą tzw. oświadczeń o pochodzeniu. Aby stać się uprawnionym do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu towaru,… Czytaj więcej
Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne… Czytaj więcej

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. Podstawy prawne Zastosowanie procedury odprawy czasowej ma podstawy prawne, między innymi w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym Unijny Kodeks Celny (DzUrz UE L 269 z 10.10.2013, str. 1 ze zm.) – zwanym… Czytaj więcej