13 października 2022

Usługi celne

Usługi celne

Międzynarodowa wymiana handlowa i przemieszczanie towarów przez granice UE związane jest obowiązkiem dokonania formalności celnych i zgłoszeniem towaru do właściwej procedury celnej. Formalności tych przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Podmiotem, który zawodowo świadczy usługi w zakresie obsługi celnej, jest agencja celna. Rodzaj i zakres usług celnych świadczonych przez poszczególne agencje celne jest jednak zróżnicowany, w szczególności pod kątem: rodzaju odprawianych towarów, rodzaju obsługiwanych procedur celnych, a także miejsca dokonywania zgłoszeń celnych.

Rodzaje usług celnych

Do najważniejszych rodzajów usług celnych oferowanych przez agencje celne należą:

  • odprawy celne;
  • organizacja wymaganych do odprawy celnej badań, w szczególności: Sanepid, WIJHARS, WIORiN oraz Graniczny Inspektorat Weterynarii;
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów celno-podatkowych;
  • inne dodatkowe usługi takie jak np.: prowadzenie postępowań celnych i odwoławczych przed organami administracji publicznej, przeprowadzanie szkoleń, organizowanie miejsc uznanych dedykowanych dla konkretnych Klientów.

 

Na rynku usług celnych funkcjonują również agencje celne, które świadczą usługi związane z obsługą spedycyjną ładunków. Omawiając usługi celne skupimy się jednak wyłącznie, na tych, które związane są z typową obsługą celną.

Odprawa celna

Odprawa celna należy do grupy podstawowego koszyka usług świadczonych przez agencje celne. Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje odpraw celnych: dopuszczenie do obrotu, wywóz oraz procedury specjalne, do których należą: tranzyt, składowanie (składowanie celne, wolne obszary celne), szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie) oraz przetwarzanie (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne). Odprawa celna polega na złożeniu w urzędzie celnym deklaracji o objęcie towaru daną procedurą celną, poprzez wysłanie zgłoszenia celnego wraz z wykazem towarzyszących odprawie celnej dokumentów. Urząd celny, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, dokonuje analizy ryzyka i podejmuje decyzję o zwolnieniu towaru do wnioskowanej procedury lub zatrzymuje towar w celu dalszej analizy, oględzin lub wyjaśnień. Odprawy celne mogą różnić się od siebie stopniem trudności oraz nakładem czasu pracy jaki jest niezbędny do przygotowania zgłoszenia celnego. Wpływa na to m.in.: rodzaj procedury oraz rodzaj zgłaszanego do odprawy celnej towaru.

Więcej informacji na temat odprawy celnej możną znaleźć tutaj: Na czym polega odprawa celna?

Organizacja badań oraz świadectw służb granicznych

Towary, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego, mogą wymagać przeprowadzenia dodatkowych kontroli i uzyskania świadectw wydawanych przez wyspecjalizowane w danej dziedzinie służby, takie jak: Sanepid, WIJHARS (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), WIORiN (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz Graniczny Inspektorat Weterynarii. Obowiązek uzyskania takich świadectw dotyczy w szczególności produktów spożywczych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, lub zwierzęta. Dokonując zgłoszenia towaru do służb granicznych, poza wnioskiem o wydanie świadectwa, należy przedstawić dodatkową dokumentację potwierdzającą m.in. skład produktu oraz spełnienie określonych norm i wytycznych. Dokumentami takimi są np.: certyfikaty analizy, certyfikaty składu, świadectwa zdrowia wydane przez upoważnione do tego instytucje. W przypadku obowiązku uzyskania świadectwa wydawanego przez służby graniczne, dokonanie zgłoszenia celnego i objęcie towaru daną procedurą celną jest co do zasady, możliwe dopiero po uzyskaniu takiego świadectwa.

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów celno-podatkowych

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów celno-podatkowych znajduje się w portfolio usług każdej profesjonalnie działającej agencji celnej. Doradztwo powinno obejmować przede wszystkim: dobór właściwych i bezpiecznych dla Klienta rozwiązań w zakresie ustalania taryfikacji towarowej, stawek celnych, wartości statystycznej oraz obowiązku posiadania wymaganych przepisami prawa dokumentów. Należy pamiętać, że ciężar kontroli poprawności realizowanych zgłoszeń celnych oraz posiadanej dokumentacji został przeniesiony na kontrole postimportowe, czyli kontrole odbywające się po zakończeniu odprawy celnej, najczęściej w siedzibie przedsiębiorcy. Urząd celno-skarbowy może dokonać takiej kontroli w okresie 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano odprawy celnej.

Dodatkowe usługi agencji celnej

Innymi dodatkowymi usługami oferowanymi przez agencje celne mogą być:

  • szkolenia dedykowane potrzebom Klienta;
  • tworzenie miejsc uznanych i komórek agencji celnej działających w siedzibie Klienta;
  • pozyskiwanie Wiążących Informacji Taryfowych lub Stawkowych na importowane przez przedsiębiorcę produkty;
  • prowadzenie postępowań celnych i odwoławczych przed organami administracji publicznej.

Podobne artykuły

Procedura specjalna – uszlachetnianie bierne

Procedura uszlachetniania biernego należy do grupy tzw. procedur specjalnych. Dzięki jej zastosowaniu można czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny UE i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Następnie, przywożąc produkty przetworzone powstałe z tych towarów na obszar celny UE, można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Aby… Czytaj więcej

Spadki w imporcie z Chin

15 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Obroty Towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu – marcu 2024”. Zgodnie z raportem dodatnie saldo handlowe w tym okresie kształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN. Import chińskich produktów w ujęciu złotówkowym z uwagi na kraj pochodzenia wyniósł 49,4 mld i spadł w stosunku do… Czytaj więcej

Procedura specjalna – uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego należy do tzw. procedur specjalnych. Dzięki zastosowaniu tej procedury można przywozić czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażowi, obróbce, naprawie). Towary te nie podlegają obowiązkowi zapłaty należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organu celnego…. Czytaj więcej